Јавен повик за преговори со корисниците
На следниот линк може да го прочитате Јавниот повик за преговарање со корисниците на сродните права на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи.