Одлука за усвојување на предлог за измени и дополненија на Правилникот за распределба на надоместоци

Врз основа на член 28 од Статутот на Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје (во понатамошниот текст: ММИ/Организацијата), а во согласност со член 45 од Статутот на ММИ, УО на својата седница одржана на ден 26.12.2012 година ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА

Правилникот за надоместоците за користење на фонограми и изведби со Тарифата за надоместоците за користење фонограми со изведби 1. СЕ УСВОЈУВА предлогот на Извршниот директор за измени и дополненија на Правилникот за надоместоците за користење на фонограми и изведби со Тарифата за надоместоците за користење фонограми и изведби објавен во Сл.весник на RМ бр. 142/2012. 1. СЕ УСВОЈУВА нацрт верзијата на предложените измени, КОЈА ГЛАСИ:Во Правилникот за надоместоците за користење на фонограми и изведби, во делот на Тарифата за надоместоци за користење на фонограми и изведби се вршат следните измени:Во уводниот дел на Правилникот по заградата во која се цитираат слежбените весници во кои е објавен Законот за авторското и сродните права се додаваат зборовите:и членот 46 став 1 алинеа 1 од Статутот на ММИ

Насловот пред Тарифниот број 9 се мрнува и гласи:

Б.Угостителски објекти за исхрана

Тарифниот број 9 се менува и гласи:

Тарифен број 9

 • Ресторани

 • Гостилници

 • Пицерии

 • Пивници

 • Експрес Ресторани

 • Кафеани

Град Скопје и туристички подрачја во сезона


Работно време

Површина на простор во м2

До 24 часот

По 24 часот

Од 0 - 30 м2

15

30

Од 31 - 100 м2

25

50

Од 101 - 200 м2

50

100

Од 201 - 400 м2

100

200

Од 401 - 800 м2

150

300

Повеќе од 800 м2

200

400

Останати подрачја и туристички подрачја надвор од сезона


Работно време

Површина на простор во м2

До 24 часот

По 24 часот

Од 0 - 30 м2

11

23

Од 31 - 100 м2

19

38

Од 101 - 200 м2

38

75

Од 201 - 400 м2

75

150

Од 401 - 800 м2

110

220

Повеќе од 800 м2

150

300


По Тарифниот број 9 се додава Тарифен број 9-а кој гласи:

Тарифен број 9-а

А. Угостителски објекти во кои се служат пијалоци

 • Кафулиња

 • Кафе БаровиГрад Скопје и туристички подрачја во сезона


Работно време

Површина на простор во м2

До 24 часот

По 24 часот

Од 0 - 30 м2

10

25

Од 31 - 100 м2

20

40

Од 101 - 200 м2

40

80

Од 201 - 400 м2

80

150

Од 401 - 800 м2

130

250

Повеќе од 800 м2

150

350Останати подрачја и туристички подрачја надвор од сезона


Работно време

Површина на простор во м2

До 24 часот

По 24 часот

Од 0 - 30 м2

8

18

Од 31 - 100 м2

15

33

Од 101 - 200 м2

30

60

Од 201 - 400 м2

65

130

Од 401 - 800 м2

90

180

Повеќе од 800 м2

100

200
Тарифниот број 10 се менува и гласи:Тарифен број 10

 • Бурекџилници

 • Слаткарници

 • Интернет кафеа / играчници

 • Детски игротеки во кои се служи храна и/или пијалок

 • Млечни рестораниГрад Скопје и туристички подрачја во сезона


Работно време

Површина на простор во м2

До 24 часот

По 24 часот

Од 0 - 30 м2

7.5

15

Од 31 - 100 м2

12.5

25

Од 101 - 200 м2

25

50

Од 201 - 400 м2

50

100

Повеке од 400 м2

75

200Останати подрачја и туристички подрачја надвор од сезона


Работно време

Површина на простор во м2

До 24 часот

По 24 часот

Од 0 - 30 м2

5

10

Од 31 - 100 м2

9.5

19

Од 101 - 200 м2

19

37.5

Од 201 - 400 м2

37.5

125

Повеќе од 400 м2

55

110Тарифниот број 11 се менува и гласи:

Тарифен број 11

 • Киосци

 • Скара на кило

 • Сендвичари

 • Семкарници (леблебиџилници)Град Скопје и туристички подрачја во сезона


Работно време

Површина на простор во м2

До 24 часот

По 24 часот

Од 0 - 30 м2

5

10

Повеќе од 30 м2

8

16Останати подрачја и туристички подрачја надвор од сезона


Работно време

Површина на простор во м2

До 24 часот

По 24 часот

Од 0 - 30 м2

2.5

5

Повеќе од 30 м2

4

8 1. Оваа одлука која има својство на Нацрт верзија на Измени и дополнувања на Правилникот за надоместоците за користење на фонограми и изведби со Тарифата за надоместоците за користење фонограми со изведби да се достави до сите членови на Организацијата и истата да се објави на веб страната на ММИ, и да се повикаат сите заинтересирани лица да дадат свои предлози и сугестии.

 2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.Управен одбор,

Претседател,

Дориан Јовановиќ