Писма со подршка на ММИ
ММИ Скопје во изминатиот период доби подршка од бројни организации и институции за враќање на лиценцата која беше одземена кон крајот на минатата година. Во продолжение, можете да ја видите содржината на писмата за подршка која ММИ Скопје ја доби од неколку организации и здруженија.
Воедно, Ве информираме дека ММИ Скопје аплицираше до Министерството за култура за добивање дозвола за работа.


IFPI-MMI_Support letter September 2016_160914.pdf

IPF - Letter of support -MMI.pdf

OFPS Letter of support MMI Macedonia.pdf

UDS-MMI letter of support.PDF

ZAPRAF - MMI_letter of support.pdf