ИМАМ ЛИ ПРАВО НА НАДОМЕСТ?
ТРЕБА ЛИ ДА ПЛАТАМ ЗА МУЗИКАТА?
26.10.2021
Од Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје
18.10.2021
Согласно чл. 47 од Статутот, се повикуваат сите членови на ММИ во рок од 3 дена од оваа објава да дадат свое мислење, предлози и сугестии во врска со Нацрт Одлуката на Управниот одбор за измена на Статутот на Организацијата објавена во прилог. Измената се однесува на промена на седиштето на...
15.07.2021
Врз основа на член 18 ст. 1 т. 1.1 од Статутот на Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје, Собранието на ММИ на својата седница одржана на ден 29.05.2019 година ја донесе следната ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ НА...
11.06.2021
ЈАВЕН ПОВИК   Покана за седница на произведувачите на фонограми - членови на ММИ во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ                 Почитувани произведувачи на фонограми - членови на...
Членка на: