Потпишани општи договори
Организацијата ММИ има потпишано општи договори со дел од здруженијата, асоцијациите или коморите на корисниците на сродните права во РМ како на пример: