Регистрација

Носители на права

Во носители на права спаѓаат произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи. 


Регистрација/членство

Корисници на фонограми и снимки

Корисници на фонограми и снимки се правните лица како јавни и трговски радиодифузни друштва, угостителски објекти и др.

Регистрација