Регистрација на носители на права

Внесете ги вашите податоци во формуларот и следете ги понатамошните инструкции. Доколку вршите регистрација на правно лице потребно е да ги пополните и дополнителните информации за истото, во полињата кои притоа ќе се појават.

Ве молиме користете кирилица.

  • Изјавувам дека гарантирам под морална, материјална и кривична одговорност дека сите податоци кои ќе ги внесувам при пријавувањето на фонограмите и/или изведбите во електронскиот систем на ММИ ќе бидат вистинити.*