Мислење на Комисијата за посредување

Комисијата за посредување утврди мислење по повод Барањето на ММИ по однос на предметот на несогласување во врска Предлог општиот акт за утврдување на висината на надоместоците за користење на фонограми И изведби со одредени корисници.

Истото можњ да го најдете на следниот линк