Работилницата во организација на ММИ

АГЕНДА
За Работилницата на тема
“Колективно управување на сродните права на произведувачите на фонограми и
уметниците музички изведувачи-легислатива и пракса“

Пријавен лист
За учество на Работилница на тема
“Колективно управување на сродните права на произведувачите на фонограми и
уметниците музички изведувачи-легислатива и пракса“
16 октомври 2012 година
Хотел Континентал – Сала Фонтана од 13:00 до 15:00