Одлука за усвојување на предлог за измени и дополненија на Правилникот за распределба на надоместоци

Врз основа на член 28 од Статутот на Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје (во понатамошниот текст: ММИ/Организацијата), а во согласност со член 45 од Статутот на ММИ, УО на својата седница одржана на ден 26.12.2012 година ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА

Правилникот за надоместоците за користење на фонограми и изведби со Тарифата за надоместоците за користење фонограми со изведби

 1. СЕ УСВОЈУВА предлогот на Извршниот директор за измени и дополненија на Правилникот за надоместоците за користење на фонограми и изведби со Тарифата за надоместоците за користење фонограми и изведбиобјавен во Сл.весник на RМ бр. 142/2012.
 1. СЕ УСВОЈУВА нацрт верзијата на предложените измени, КОЈА ГЛАСИ:

Во Правилникот за надоместоците за користење на фонограми и изведби, во делот на Тарифата за надоместоци за користење на фонограми и изведби се вршат следните измени:

Во уводниот дел на Правилникот по заградата во која се цитираат слежбените весници во кои е објавен Законот за авторското и сродните права се додаваат зборовите:

и членот 46 став 1 алинеа 1 од Статутот на ММИ”

Насловот пред Тарифниот број 9 се мрнува и гласи:

Б.Угостителски објекти за исхрана

Тарифниот број 9 се менува и гласи:

Тарифен број 9

 • Ресторани
 • Гостилници
 • Пицерии
 • Пивници
 • Експрес Ресторани
 • Кафеани

Град Скопје и туристички подрачја во сезона

Работно време
Површина на простор во м2До 24 часотПо 24 часот
Од 0 – 30 м21530
Од 31 – 100 м22550
Од 101 – 200 м250100
Од 201 – 400 м2100200
Од 401 – 800 м2150300
Повеќе од 800 м2200400

Останати подрачја и туристички подрачја надвор од сезона

Работно време
Површина на простор во м2До 24 часотПо 24 часот
Од 0 – 30 м21123
Од 31 – 100 м21938
Од 101 – 200 м23875
Од 201 – 400 м275150
Од 401 – 800 м2110220
Повеќе од 800 м2150300

По Тарифниот број 9 се додава Тарифен број 9-а кој гласи:

Тарифен број 9-а

А. Угостителски објекти во кои се служат пијалоци

 • Кафулиња
 • Кафе Барови

Град Скопје и туристички подрачја во сезона

Работно време
Површина на простор во м2До 24 часотПо 24 часот
Од 0 – 30 м21025
Од 31 – 100 м22040
Од 101 – 200 м24080
Од 201 – 400 м280150
Од 401 – 800 м2130250
Повеќе од 800 м2150350

Останати подрачја и туристички подрачја надвор од сезона

Работно време
Површина на простор во м2До 24 часотПо 24 часот
Од 0 – 30 м2818
Од 31 – 100 м21533
Од 101 – 200 м23060
Од 201 – 400 м265130
Од 401 – 800 м290180
Повеќе од 800 м2100200

Тарифниот број 10 се менува и гласи:

Тарифен број 10

 • Бурекџилници
 • Слаткарници
 • Интернет кафеа / играчници
 • Детски игротеки во кои се служи храна и/или пијалок
 • Млечни ресторани

Град Скопје и туристички подрачја во сезона

Работно време
Површина на простор во м2До 24 часотПо 24 часот
Од 0 – 30 м27.515
Од 31 – 100 м212.525
Од 101 – 200 м22550
Од 201 – 400 м250100
Повеке од 400 м275200

Останати подрачја и туристички подрачја надвор од сезона

Работно време
Површина на простор во м2До 24 часотПо 24 часот
Од 0 – 30 м2510
Од 31 – 100 м29.519
Од 101 – 200 м21937.5
Од 201 – 400 м237.5125
Повеќе од 400 м255110

Тарифниот број 11 се менува и гласи:

Тарифен број 11

 • Киосци
 • Скара на кило
 • Сендвичари
 • Семкарници (леблебиџилници)

Град Скопје и туристички подрачја во сезона

Работно време
Површина на простор во м2До 24 часотПо 24 часот
Од 0 – 30 м2510
Повеќе од 30 м2816

Останати подрачја и туристички подрачја надвор од сезона

Работно време
Површина на простор во м2До 24 часотПо 24 часот
Од 0 – 30 м22.55
Повеќе од 30 м248
 1. Оваа одлука која има својство на Нацрт верзија на Измени и дополнувања на Правилникот за надоместоците за користење на фонограми и изведби со Тарифата за надоместоците за користење фонограми со изведби да се достави до сите членови на Организацијата и истата да се објави на веб страната на ММИ, и да се повикаат сите заинтересирани лица да дадат свои предлози и сугестии.
 2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Управен одбор,

Претседател,

Дориан Јовановиќ