Одлука за усвојување на предлог за измени и дополненија на Статутот

Врз основа на член 28 од Статутот на Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје (во понатамошниот текст: ММИ/Организацијата), а во согласност со член 45 од Статутот на ММИ, УО на својата седница одржана на ден 26.12.2012 година ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СТАТУТОТ

  1. СЕ УСВОЈУВА предлогот на Извршниот директор за измени и дополненија на Статутот на Организацијата.
  2. СЕ УСВОЈУВА нацрт верзијата на предложените измени, КОЈА ГЛАСИ:

Во Член 18 став 1 точка 1.3 се менува и гласи:

Донесува Општ акт за определување на висината на надоместоците за користење со Тарифа за определување на висината на надоместоците за користење”.

Во членот 18 став 1 точката 1.4 се менува и гласи :

Донесува Општ акт за распределба на надоместоците.”

Во членот 20 став 2 втората реченица се брише.

Во членот 41 став 3 алинеа 1 се менува и гласи: “дел од прибраните надоместоци за јавно соопштување на фонограми со изведби издадени за комерцијална цел како единствен надоместок за произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи, во висина до 30% и дел од прибраните надоместоци за останатите права за кои Организацијата има дозвола за работа во висина до 20%, кој ќе се издвојува за покривање на трошоците за работењето на Организацијата.

  1. Оваа одлука која има својство на Нацрт верзија на Измени и дополнувања на Статутот да се достави до сите членови на Организацијата и истата да се објави на веб страната на ММИ, и да се повикаат сите заинтересирани лица да дадат свои предлози и сугестии.
  2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето

Управен одбор,

Претседател,

Дориан Јовановиќ