Одлука за усвојување на предлог за измени и дополненија на Правилникот за распределба на надоместоци

Врз основа на член 28 од Статутот на Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје (во понатамошниот текст: ММИ/Организацијата), а во согласност со член 45 од Статутот на ММИ, УО на својата седница одржана на ден 26.12.2012 година ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА

Правилникот за распределба на надоместоци

  1. СЕ УСВОЈУВА предлогот на Извршниот директор за измени и дополненија на Правилникот за распределба на надоместоци.
  1. СЕ УСВОЈУВА нацрт верзијата на предложените измени, КОЈА ГЛАСИ:

Во Правилникот за распределба на надоместоци на ММИ објавен во Сл.весник на RМ бр. 142/2012 се вршат следните измени:

Уводниот дел на Правилникот се менува и гласи:

Врз основа на член 18 став 1 точка 1.4 од Статутот на Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје (во понатамошниот текст: ММИ/Организацијата), а во согласност со член 144 став 1 од Законот за авторското право и сродните права (Сл.весник на РМ бр.115/10 и 51/11), како и членот 49 став 1 од Статутот на ММИ, Собранието на ММИ на својата седница одржана на ден 10.11.2012 година донесе “

  1. Оваа одлука која има својство на Нацрт верзија на Измени и дополнувања на Правилникот за распределба на надоместоци да се достави до сите членови на Организацијата и истата да се објави на веб страната на ММИ, и да се повикаат сите заинтересирани лица да дадат свои предлози и сугестии.
  1. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Управен одбор,

Претседател,

Дориан Јовановиќ