Предлог тарифа врз основа на мислење од корисниците