Покана за седница на произведувачите на фонограми – членови на ММИ во врска избор на претставници во Собранието на ММИ

РЕДМЕТ:   Покана за седница на произведувачите на фонограми – членови на ММИ-Скопје  во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ-Скопје

            Почитувани произведувачи на фонограми членови на ММИ-Скопје,

            Врз основа на членовите 1011121314 и 15 од Статутот на Организацијата за  колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи, свикувам конститутивна седница на одделните видови на носители на права на ММИ-Скопје од редот на членовите произведувачи на фонограми за ден (среда) 25.05.2016 година во Џебното кино – МКЦ кеј „Димитар Влахов“ 15 во 18:00 часот.

Д н е в е н     р е д 

            1. Избор на председавач на седницата

            2. Избор на записничар на седницата

            3. Избор на комисија за спроведување на гласањето при избор на членови на Собранието на ММИ-Скопје од редот на произведувачите на фонограми – членови на ММИ-Скопје

            4. Утврдување на листа на кандидати за членови на собранието на ММИ-Скопје од редот на произведувачите на фонограми

            5. Избор на кандидати за членови на Собранието на ММИ-Скопје од редот на произведувачите на фонограми-членови на ММИ-Скопје.

            6. Прогласување на избраните кандидати за членови на Собранието од редот на произведувачите на фонограми -членови на ММИ-Скопје.

            7. Разно.

Скопје

11.05.2016

Претседател на Управниот Одбор  наММИ

Дориан Јовановиќ