Поддршка за опстојување на ММИ-Скопје во борбата за заштита на сродни права во РМ

Соочени со фактот дека во Македонија не се остваруваат со закон загарантираните права на уметниците музички изведувачи и произведувачи на фонограми поради незаконското одземање на лиценцата за работа на единственото задружение за колективно управување со овие сродни права,ММИ-Скопје, потребна е поддршка од сите носители на права како и од пошироката јавност за воведување на ред во областа на авторското и сродните права и што поскоро враќање на дозволата одземена од страна на Министерството за Култура. 

За таа цел Ве молиме со ваш потпис да ја поддржите иницијативата на ММИ-Скопје која можете да ја видите на следниот линк