Писма со подршка на ММИ

ММИ Скопје во изминатиот период доби подршка од бројни организации и институции за враќање на лиценцата која беше одземена кон крајот на минатата година. Во продолжение, можете да ја видите содржината на писмата за подршка која ММИ Скопје ја доби од неколку организации и здруженија.
Воедно, Ве информираме дека ММИ Скопје аплицираше до Министерството за култура за добивање дозвола за работа.

IFPI MMI Support letter September 2016

IPF Letter of support MMI

OFPS Letter of support MMI Macedonia

UDS MMI letter of support

ZAPRAF MMI letter of support