Организација за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи - ММИ Скопје

ИМАМ ЛИ ПРАВО НА НАДОМЕСТ?

Целта на ММИ е колективно управување со сродните права на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи. Во контекст на Законот за авторски и сродни права:

НОСИТЕЛИ НА ПРАВА >>>

ТРЕБА ЛИ ДА ПЛАТАМ ЗА МУЗИКАТА?

За корисник се смета физичко или правно лице кое при обавувањето на своето занимање или вршењето на дејноста користи фонограми, односно изведби.

КОРИСНИЦИ >>>

Произведувачи на фонограми

Изведувачи

Репертоар на домашни фонограми

НОВОСТИ

ЈАВЕН ПОВИК

Од Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците...