Застапници на организацијата

Претседател на Собранието на ММИ

г-дин Александар Масевски

Претседател на Управниот одбор на ММИ

г-дин Горан Миливојевиќ

Претседател на Надзорниот одбор на ММИ

г-дин Тони Апостоловиќ

Извршен директор

г-дин Војислав Стојановиќ