Архива

Јавен повик за давање мислење по повод нацрт измените на општите акти на ММИ

ЈАВЕН ПОВИК за давање мислење по повод нацрт измените на општите акти на ММИ Управниот одбор на ММИ на седницата одржана на ден 26.12.2012 година донесе Одлука со која го усвои предлогот на Извршниот Директор за измени и дополненија на општите акти на ММИ...

Одлука за усвојување на предлог за измени и дополненија на Статутот

Врз основа на член 28 од Статутот на Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје (во понатамошниот текст: ММИ/Организацијата), а во согласност со член 45 од Статутот на ММИ, УО на...

Одлука за усвојување на предлог за измени и дополненија на Правилникот за распределба на надоместоци

Врз основа на член 28 од Статутот на Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје (во понатамошниот текст: ММИ/Организацијата), а во согласност со член 45 од Статутот на ММИ, УО на...

Одлука за усвојување на предлог за измени и дополненија на Правилникот за распределба на надоместоци

Врз основа на член 28 од Статутот на Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје (во понатамошниот текст: ММИ/Организацијата), а во согласност со член 45 од Статутот на ММИ, УО на...

ММИ официјално започна со работа

Нека Ви е честито, На 14.12.2012 година ММИ започна со работа Ви благодариме за досегашната сесрдна подршка и се надеваме дека и во иднина ќе учествувате и ќе давате допринос во се подоброто работење на Вашата Организација. Продолжете со анимирањето на колегите за...