Архива

Објава

Врз основа на член 28 од Статутот на Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје (во понатамошниот текст: ММИ/Организацијата),а во согласност со член 45 од Статутот на ММИ, УО на ММИ на...

Објава

Врз основа на член 28 од Статутот на Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје (во понатамошниот текст: ММИ/Организацијата),а во согласност со член 45 од Статутот на ММИ, УО на ММИ на...

Објава

Н А Ц Р Т   О Д Л У К АЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СТАТУТОТ НА ММИ 1.СЕ УСВОЈУВААТ предлог измените и дополненијата на Статутот на ММИ, КОИ ГЛАСАТ: Во членот 8 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: “2) Правата од ставот 1 на овој член Организацијата ги остварува...

Објава

Врз основа на член 18 ст.1 т. 1.1 од Статутот на Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје (во понатамошниот текст: ММИ/Организацијата), Собранието на ММИ на својата седница одржана на...