Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи “ММИ” Скопје во рамките на колективното управување со правата за кои има дозвола за работа, врши распределба на наплатените надоместоци за користенње...