Линк до текстот на Јавниот повик 1. ПРИЈАВА ЗА КОРИСТЕЊЕ ФОНОГРАМИ И ИЗВЕДБИ 2. ПРИЈАВА ЗА КОРИСТЕЊЕ ФОНОГРАМИ И ИЗВЕДБИ ВО УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ ЗА...