Архива

Соопштение

СоопштениеПо повод барањата на групацијата на националните Трговски Радиодифузни Друштва и Здружението на Приватните Медиуми во Македонија за исполнување на нивните желби да не постојат ММИ и ЗАМП за да се исклучи обврската на радиодифузерите да плаќаат за музиката...

Јавен повик за преговори

Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје го објавува следниот: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕГОВОРИ СО КОРИСНИЦИТЕ КОИ ЈАВНО СООПШТУВААТ МУЗИКА Тарифата на ММИ која е објавена во Сл. весник...

Мислење до Уставниот Суд на РМ во врска иницијативата на Хотам

Врска: У.бр.201/12 ДО УСТАВЕН СУД НА РМ ПРЕДМЕТ: Мислење по повод Иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста и законитосата на Правилникот за надоместоците за користење на фонограми и изведби и Тарифата за надоместоците на Организацијата за...