Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје го објавува следниот: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕГОВОРИ СО КОРИСНИЦИТЕ КОИ ЈАВНО СООПШТУВААТ ФОНОГРАМИ И ИЗВЕДБИ Респективно на законската обврска...