Архива

Одлука за наплата на надоместокот за 2013 година

Врз основа на член 18 точка 1.17 од Статутот на Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје (во понатамошниот текст: ММИ/Организацијата),а во согласност со член 134 став 1...

Обука за евидентирање и наплата

Во процесот на споведувањето на Законот за авторското право и сродните права и Одлуката за наплата на надоместокот за 2013 година од радиодифузерите и останати перцепирани корисници на Собранието на ММИ од 13.06.2013 година од 2-ри до 4-ти септември 2013. година во...