Архива

Јавен повик со текст на предлог – тарифа

Во согласност со членот 30 став 2, а во врска членот 12 од Законот за изменување и дополнување на законот за авторското и сродните права (Сл.весник на РМ бр. 147/2013) Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците...

Предлог – правилник за надоместоците за користење на фонограми и изведби

Врз основа на членот 28 од Статутот на Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи „ММИ” Скопје (во понатамошниот текст: ММИ/Организацијата), а во согласност со член 139 став 1 точка 3 од Законот...

Предлог-тарифа за надоместоци за користење фонограми и изведби

ПРЕДЛОГ-ТАРИФА ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ФОНОГРАМИ И ИЗВЕДБИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ПРОИЗВЕДУВАЧИТЕ НА ФОНОГРАМИ И УМЕТНИЦИТЕ МУЗИЧКИ ИЗВЕДУВАЧИ ММИ СКОПЈЕ НАДОМЕСТ ЗА РАДИОДИФУЗНО ЕМИТУВАЊЕ, И КАБЕЛСКО РЕЕМИТУВАЊЕ I. ЈАВНО...