Архива

ЈАВЕН ПОВИК

Од Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје Постапувајќи согласно членот 140 од Законот за авторското и сродните права (Сл. Весник на РМ бр.115/2010....27/2016), Организацијата...

Нацрт одлука за измена на Статутот на ММИ

Согласно чл. 47 од Статутот, се повикуваат сите членови на ММИ во рок од 3 дена од оваа објава да дадат свое мислење, предлози и сугестии во врска со Нацрт Одлуката на Управниот одбор за измена на Статутот на Организацијата објавена во прилог. Измената се однесува на...