Архива

Покана за седница на произведувачите на фонограми – членови на ММИ во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ

ЈАВЕН ПОВИК Покана за седница на произведувачите на фонограми - членови на ММИ во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ             Почитувани произведувачи на фонограми - членови на ММИ,...

Покана за седница на уметниците музички изведувачи – членови на ММИ во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ

ЈАВЕН ПОВИК Покана за седница на уметниците музички изведувачи - членови на ММИ во врска со избор на претставници во Собранието на ММИ            Почитувани уметници музички изведувачи - членови на ММИ,...